Лична карта

Назив

Производно,трговско и услужно друштво КАРАТ-М Љупчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Правна форма

Д.О.О.Е.Л. ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ЕДНО ЛИЦЕ

Дејност

Производство на друг мебел

ЕДБ

MK4030994337158

Матичен број

4844874

Жиро сметка

000200000018969215

Депонент банка

СТОПАНСКА БАНКА А.Д.

Адреса

Благоја Стефковски бр. 23 – Маџари

Место

СКОПЈЕ-Г. БАБА

Телефон

+389 2 2531-800

Факс

+389 2 2530-770

Новости

Направи Кројна Шема Online!

Поради моменталната ситуација со вирусот COVID-19, Карат-М нарачките за услужно кроење, кантирање, обработка на CNC, фарбање ќе ги прима Online. Формуларот за кројните шеми може да го пополните на следниот линк:
Пополни формулар за кројна шема
Види повеќе ...

Саем за мебел 2018 – 3Д виртуелна тура

Карат-М Ви ги преставува своите производи и 3Д виртуелна тура од Саемот за Мебел 2018…  
Види повеќе ...

Саем за мебел 2017

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2017…  
Види повеќе ...

Саем за мебел 2016

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2016…  
Види повеќе ...

Саем за мебел 2015

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2015…  
Види повеќе ...

Пребарувај

Големина на фонт